Privacy statement

de financiële balie, gevestigd aan Lunet 6, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Lunet 6
3905 NW Veenendaal
Tel. 0318694488
Mail. info@definancielebalie.nl
Site. www.definancielebalie.nl

Jacolien Imminkhuizen is de Functionaris Gegevensbescherming van de financiële balie. Zij is te bereiken via jacolien@definancielebalie.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
de financiële balie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- NAW gegevens
- Contactgegevens, zoals telefoonnummer en mailadres
- Geboortedatum, geboorteplaats en burgerlijke staat
- Gegevens m.b.t. kopie legitimatie (indien noodzakelijk, vragen wij om een kopie legitimatie zonder BSN)
- Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
- Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden
- Gegevens over huidige financiële producten, zoals leningen, bankrekeningen en/of verzekeringen
- Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen)
- Strafrechtelijk verleden, fraudeaspecten (indien relevant)
- Schadeverleden
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Persoonsgegevens die wij verwerken
de financiële balie verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jacolien@definancielebalie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
de financiële balie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Het beoordelen, accepteren en beheren van jou als klant
- Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming
de financiële balie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de financiële balie) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
de financiële balie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Je e-mailadres wordt daarnaast opgeslagen in Mailchimp. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd of tot het serviceabonnement stopt. Je hebt de mogelijkheid om je hiervoor uit te schrijven via de link onderaan de nieuwsberichten of door een mail te sturen naar nieuwsbrief@definancielebalie.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
de financiële balie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
de financiële balie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de financiële balie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jacolien@definancielebalie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

de financiële balie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
de financiële balie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jacolien@definancielebalie.nl